در صورتی كه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نشود:

در صورتی كه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نشود:

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی