« عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی ……………. است . »

« عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی ……………. است . »

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی