این سخن از کیست؟هرگز سخني را که از جوابش ناراحت مي شوي، مگوي.

این سخن از کیست؟هرگز سخني را که از جوابش ناراحت مي شوي، مگوي.

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی