این سخن از کیست؟(....کور است چشمی که ترا نمی بیند با انکه همواره همنشین او هستی)

این سخن از کیست؟(....کور است چشمی که ترا نمی بیند با انکه همواره همنشین او هستی)

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی