موعظه و نصيحت از اخلاق جوانمردان است.این سخن از کیست؟

موعظه و نصيحت از اخلاق جوانمردان است.این سخن از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی