عبارت (علم به شناخت صفات خوب و بد و شناخت مصاديق آن و شيوه تحصيل یادوری از آن دو) تعریف کدام گزینه است ؟

عبارت (علم به شناخت صفات خوب و بد و شناخت مصاديق آن و شيوه تحصيل یادوری از آن دو) تعریف کدام گزینه است ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فلسفه اخلاق (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی