هیچ گاه نشد که ……. از بستر برخیزد مگر آن که برای خدا ……

هیچ گاه نشد که ……. از بستر برخیزد مگر آن که برای خدا ……

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی