سوره ای که یک آیه در آن 31 بار تکرار شده است کدام است؟

سوره ای که یک آیه در آن 31 بار تکرار شده است کدام است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی