سخن حضرت عیسی درکدام ایه قران امده:من برایتان ازخاک پرنده ای میسازم ودران میدمم وان خاک به اذن خداوند پرنده میشود

سخن حضرت عیسی درکدام ایه قران امده:من برایتان ازخاک پرنده ای میسازم ودران میدمم وان خاک به اذن خداوند پرنده میشود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی