اگر در حاشیه یا ظهر سندی كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتی باشد كه از بی‌اعتباری تمام مفاد سند حكایت داشته باشد؛ ك

اگر در حاشیه یا ظهر سندی كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتی باشد كه از بی‌اعتباری تمام مفاد سند حكایت داشته باشد؛ ك

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی