اگر اجانب به وسیله مزدوران خود نقشه ھایی جھت تسلط بر مسلمین داشته باشند جلوگیری از آن ھا چه حكمی دارد؟(omid2000)

اگر اجانب به وسیله مزدوران خود نقشه ھایی جھت تسلط بر مسلمین داشته باشند جلوگیری از آن ھا چه حكمی دارد؟(omid2000)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها