هر کس سخنش بد باشد، بهره بد برد.

هر کس سخنش بد باشد، بهره بد برد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی