سيماي باطني و هيأت راسخ نفساني كه به موجب آن افعال نيك و بد اختياري، بدون تكلف و تأمل از انسان صادر مي‌شود، چه نامي

سيماي باطني و هيأت راسخ نفساني كه به موجب آن افعال نيك و بد اختياري، بدون تكلف و تأمل از انسان صادر مي‌شود، چه نامي

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی