اورشلیم نام قدیمی کدام یک ازکشورهای کنونی است‏?‏

اورشلیم نام قدیمی کدام یک ازکشورهای کنونی است‏?‏

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی