هر دقیقه چند ثانیه است؟

هر دقیقه چند ثانیه است؟

تاکنون 17 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 50 (9 نفر)
  • 40 (8 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی