بعضی از ماه ها ۳۰ روز دارند بعضی ۳۱ روز چند ماه ۲۹ روز دارد؟

بعضی از ماه ها ۳۰ روز دارند بعضی ۳۱ روز چند ماه ۲۹ روز دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی