کدام حیوان است که در مقابل گاز اشک آور مصون می باشد؟

کدام حیوان است که در مقابل گاز اشک آور مصون می باشد؟

تاکنون 7 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اسب (6 نفر)
  • قاطر (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی