مخترع خودرو با دنده و دیفرانسیل؟؟؟

مخترع خودرو با دنده و دیفرانسیل؟؟؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کارل بنز (2 نفر)
  • رونتگن (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی