خانم:اقا تا وقتی بر می گردم((ظرفها رو بشور.جاروبکن.کهنه بچه را بشور و..........................))؟؟

خانم:اقا تا وقتی بر می گردم((ظرفها رو بشور.جاروبکن.کهنه بچه را بشور و..........................))؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی