این استاد می گوید: هیچ سرمایه گذاری برای خانواده مهمتر از آموزش فرزندان نیست.

این استاد می گوید: هیچ سرمایه گذاری برای خانواده مهمتر از آموزش فرزندان نیست.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی