پدر علم حسابداری کیست؟

پدر علم حسابداری کیست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ابن سینا (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی