آن چیست که سربالایی را تندتر از سرپایینی می رود؟

آن چیست که سربالایی را تندتر از سرپایینی می رود؟

تاکنون 24 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سرما (17 نفر)
  • پر (7 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی