آلفرد در ٢١ اکتبر سال ١٨٣٣ در کشور......بدنیا امد.

آلفرد در ٢١ اکتبر سال ١٨٣٣ در کشور......بدنیا امد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی