تنها آیه ای که در آن سه بار کلمه قبله به کار رفته کدام آیه است ؟

تنها آیه ای که در آن سه بار کلمه قبله به کار رفته کدام آیه است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی