به كمك يك دماسنج پزشكي مي خواهيم نقطه جوش آب را اندازه بگيريم آيا اين كار امكان دارد؟

به كمك يك دماسنج پزشكي مي خواهيم نقطه جوش آب را اندازه بگيريم آيا اين كار امكان دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی