معنی کلمه ی night ?

معنی کلمه ی night ?

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی