اولین کسی ک ترازو را ساخت؟

اولین کسی ک ترازو را ساخت؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت محمد(ص) (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی