مهندس محمد قائم مقامی در حال حاضر در چه شاخه ای در ایران فعالیت می کند؟

مهندس محمد قائم مقامی در حال حاضر در چه شاخه ای در ایران فعالیت می کند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی