كدام كودك بود كه براي نجات از شر دشمنان ، به دستور خداوند اورا در صندوقي گذاشته و به آب انداختند؟

كدام كودك بود كه براي نجات از شر دشمنان ، به دستور خداوند اورا در صندوقي گذاشته و به آب انداختند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی