نماز جمعه و نماز جماعت نشانگر کدام بعد از نماز است ؟

نماز جمعه و نماز جماعت نشانگر کدام بعد از نماز است ؟

تاکنون 7 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • بعد معنوی نماز (4 نفر)
  • بعد فرهنگی نماز (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی