سوره ای که از اخلاق و ادب سخن میگوید کدام است؟

سوره ای که از اخلاق و ادب سخن میگوید کدام است؟

تاکنون 14 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حجرات (12 نفر)
  • الرحمن (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی