امام علی (ع) در کدام جنگ عمربن عبدود سردار سپاه کفار که در زمان خود از لحاظ جنگ آوری همتایی نداشت شکست دادند؟

امام علی (ع) در کدام جنگ عمربن عبدود سردار سپاه کفار که در زمان خود از لحاظ جنگ آوری همتایی نداشت شکست دادند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها