نام ابلیس قبل از نافرمانی در مقابل خداوند؟

نام ابلیس قبل از نافرمانی در مقابل خداوند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی