چهارمین پیامبر اولوالعزم کدام پیامبر بود؟

چهارمین پیامبر اولوالعزم کدام پیامبر بود؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت موسی (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی