چهارمین پیامبر اولوالعزم کدام پیامبر بود؟

چهارمین پیامبر اولوالعزم کدام پیامبر بود؟

تاکنون 9 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت موسی (6 نفر)
  • حضرت ابراهیم (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی