تا سخن را بر زبان نیاوردی در بند توست و همین که به زبان آوردی تو در بند آن خواهی بود

تا سخن را بر زبان نیاوردی در بند توست و همین که به زبان آوردی تو در بند آن خواهی بود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی