با شراب خوار همنشین مباش و بر او سلام نکن /سخن کیست؟♥آرش♥

با شراب خوار همنشین مباش و بر او سلام نکن /سخن کیست؟♥آرش♥

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها