کدام ذکر به معنای دژمحکم واستوار میباشد؟

کدام ذکر به معنای دژمحکم واستوار میباشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی