این سخن از کیست ؟ خشم بر زیر دستان از پستی است

این سخن از کیست ؟ خشم بر زیر دستان از پستی است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی