اگر کسی در گرفتن یا نگرفتن وضو ی خود شک کند باید .........

اگر کسی در گرفتن یا نگرفتن وضو ی خود شک کند باید .........

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها