كدام پیامبر را پدر دوم انسان میگویند؟

كدام پیامبر را پدر دوم انسان میگویند؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت نوح (3 نفر)
  • حضرت سلیمان (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی