کنایه از چیست(کاچی به از هیچی است؟)

کنایه از چیست(کاچی به از هیچی است؟)

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی