کنایه از چیست(کاچی به از هیچی است؟)

کنایه از چیست(کاچی به از هیچی است؟)

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • داشتن بهتر از نداشتن است (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی