پزشك يوناني كه بدن را مركب از چهار عنصر ميدانست

پزشك يوناني كه بدن را مركب از چهار عنصر ميدانست

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سورانوس (2 نفر)
  • بقراط (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی