این شعر از کیست//دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا.تنم از بی دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا

این شعر از کیست//دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا.تنم از بی دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی