آنکه کردار به سخاوت بیاراید و گفتار براستی در این جهان نیک بخت است .از کیست؟

آنکه کردار به سخاوت بیاراید و گفتار براستی در این جهان نیک بخت است .از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی