جمال الدین محمد عبدالرزاق اصفهانی از شاعران سده ی .....است.

جمال الدین محمد عبدالرزاق اصفهانی از شاعران سده ی .....است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی