جای خالی رو پر کنید«وفا. . .و . . .ٰجفا ندیدی و دیدم/شکستی و نشکستم بریدی و نبریدم»(مرجان20)

جای خالی رو پر کنید«وفا. . .و . . .ٰجفا ندیدی و دیدم/شکستی و نشکستم بریدی و نبریدم»(مرجان20)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی