شعر از کیست؟حسرت نبرم به خواب آن مرداب کآرام درون دشت شب،خفته ست-دریایم ونیست باکم ازطوفان،دریاهمه عمر،خوابش آشفتست

شعر از کیست؟حسرت نبرم به خواب آن مرداب کآرام درون دشت شب،خفته ست-دریایم ونیست باکم ازطوفان،دریاهمه عمر،خوابش آشفتست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی