این سخن از کیست؟باید از باختن پند گرفت و از پیروز شدن اندرز گرفت.

این سخن از کیست؟باید از باختن پند گرفت و از پیروز شدن اندرز گرفت.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی