کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟

کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟

تاکنون 9 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • تیر (7 نفر)
  • پیر (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی