این سخن گهربار از کیست؟ خاموشی نشانه هوشمندی و نتیجه عقل و خرد است.

این سخن گهربار از کیست؟ خاموشی نشانه هوشمندی و نتیجه عقل و خرد است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی